Digitalizarea Federației Române de Kaiac Canoe a fost realizată cu sprijinul financiar al SNN Nuclearelectrica SA

Federatia romana de kaiac canoe

Statut

 

S T A T U T U L 

FEDERATIEI ROMANE DE KAIAC-CANOE 

Actualizat in 2023

 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

SECTIUNEA I 

Denumire – organizare 

Articolul 1 

(1) Federatia Romana de Kaiac – Canoe – prescurtat F.R.K.C a luat fiinta 

in anul 1936, fiind recunoscuta si afiliata la Federatia Internationala de Canoe – F.I.C.in anul 1950, Asociatia Europeana de Canoe – E.C.A. (European Canoe Association), Comisia Balcanica de Kaiac Canoe si respecta in activitatea ei Statutele si Regulamentele acestora. 

(2) Federatia Romana de Kaiac – Canoe, reorganizata in conditiile Legii nr.69/2000 si a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 este continuatoarea de drept a organismului de conducere a activitatii de kaiac si canoe care a functionat de la infiintare pana in anul 2001, indiferent de denumire, forma de organizare si relatiile de subordonare. 

Articolul 2 

 1. a. Federatia Romana de Kaiac – Canoe este organizata si functioneaza ca singura structura sportiva specializata pe plan national, pe baza prezentului Statut elaborat in concordanta cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, cu dispozitiile cuprinse in regulamentul de punere in aplicare a acestei legi, cu reglementarile din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, in conformitate cu statutele si reglementarile F.I.C. si E.C.A. 
 2. b. Federatia Romana de Kaiac – Canoe este persoana juridica de drept privat de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ care isi exercita deplina autoritate in organizarea si desfasurarea activitatii de kaiac si canoe pe teritoriul Romaniei si in reprezentarea internationala. 
 3. c. Federatia Romana de Kaiac – Canoe este constituita in conditiile legii, din cluburile si structurile sportive profilate pe kaiac canoe, din asociatiile de kaiac si canoe judetene si a municipiului Bucuresti, structuri care-i recunosc statutul si desfasoara o activitate de interes general pentru dezvoltarea si afirmarea acestui sport. 
 4. d. Actul constitutiv al Federatiei Romane de Kaiac Canoe, elaborat in conditiile legii, face parte integranta din prezentul Statut. 
 5. e. Acordarea avizului si autorizarii de functionare a Federatiei Romane de Kaiac Canoe si a structurilor profilate pe kaiac – canoe se face in conformitate cu prevederile legale. 

Articolul 3 

 1. a. Federatia Romana de Kaiac – Canoe dobandeste in conditiile legii, personalitate juridica proprie. 
 2. b. Cererea de inscriere pentru obtinerea personalitatii juridice se solutioneaza de tribunalul din circumscriptia unde isi are sediul federatia. 
 3. c. Federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului. 
 4. d. Structurile sportive care constituie federatia isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu. 

Articolul 4. 

Sediul Federatiei Romane de Kaiac – Canoe este in Bucuresti, strada Vasile Conta nr.16, sector 2 

Articolul 5. 

(1) Durata de functionare a federatiei este pe termen nelimitat, iar numarul membrilor asociati / afiliati este nelimitat. 

(2) Federatia Romana de Kaiac – Canoe are sigla, emblema, steag, fanion, insigna si stampila proprii, modelele acestora fiind aprobate de Adunarea Generala. 

(3) Emblema va putea fi folosita pe stampila, inscriptii si titlurile de orice fel, cu aprobarea Biroului Federal. 

(4) Culorile Federatiei Romane de Kaiac Canoe sunt bleu – albastru. 

(5) In cadrul FRKC se desfasoara activitatile de kaiac si canoe sub toate formele, conform statutului Federatiei Internationale de Canoe:

– Paracanoe 

– Canoe Sprint 

– Canoe Slalom 

Extreme Canoe Slalom 

– Wildwater Canoeing 

– Canoe Marathon 

– Canoe Polo 

– Dragon Boat 

– Canoe Freestyle 

– Canoe Ocean Racing 

Stand Up Paddle (SUP 

– Alte discipline recunoscute: 

Canoe Sailing 

Waveski 

Rafting 

SECTIUNEA II 

Constituire – inregistrare 

Articolul 6. 

 • a. Constituirea si inregistrarea Federatiei Romane de Kaiac Canoe si a structurilor sportive profilate pe kaiac canoe se face pe baza prevederilor Legii nr. 69 / 2000 si ale Regulamentului de punere in aplicare al acesteia, in conformitate cu reglementarile din actualul Statut. 
 • b. Pentru activitatea de kaiac si canoe se poate constitui o singura federatie sportiva nationala. 
 • c. Recunoasterea ca organism national de specialitate si utilizarea denumirii – “Federatia Romana de Kaiac – Canoe” – se face pe baza autorizarii de catre Ministerul Tineretului si Sportului in concordanta cu normele legale. 

Articolul 7 

(1) Federatia Romana de Kaiac – Canoe si structurile sportive componente se inregistreaza in Registrul Sportiv organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, 

potrivit normelor si reglementarilor cuprinse in Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000. 

(2) Pe baza inregistrarii in Registrul Sportiv, Federatia Romana de Kaiac – Canoe primeste numarul de identificare si Certificatul de identitate sportiva. 

Articolul 8 

Modificarea actului constitutiv si / sau a Statutului Federatiei Romane de Kaiac Canoe se face numai cu avizul M.T.S., prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul federatiei, cu respectarea procedurilor legale. 

Articolul 9 

In termen de 15 zile de la producerea unor modificari aduse Statutului si actului de constituire, Federatia Romana de Kaiac – Canoe si / sau structurile componente vor solicita Ministerului Tineretului si Sportului inregistrarea acestora in Registrul Sportiv, sub sanctiunea nulitatii absolute a certificatului de identitate sportiva si a radierii din Registrul sportiv. 

Articolul 10 

(1) M.T.S. poate retrage avizul si autorizatia de functionare a Federatiei Romane de Kaiac Canoe, potrivit procedurii stabilite pentru structurile sportive, in urmatoarele cazuri: 

(2) Scopul sau obiectul de activitate a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale; 

(3) In situatia in care fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decat cel pntru care s-a constituit si pe care l-a declarat; 

(4) Deciziile Adunarii Generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor stautare, actelor constitutive si ale legii; 

(5) Revocarea de drept a recunoasterii functionarii, ca urmare a dizolvarii si lichidarii; 

(6) Ca urmare a aplicarii sanctiunii de radiere sau excludere; 

(7) Alte situatii in conditiile legii. 

(8) In urma constatarii unuia din cazurile prevazute la articolul 10 aliniatul (1) M.T.S. comunica actul administrativ de revocare a recunoasterii structurii sportive, instantei judecatoresti in circumscriptia careia isi are sediul federatia, precum si Ministerului Justitiei, dupa caz. 

SECTIUNEA III 

Afiliere internationala 

Articolul 11 

Federatia Romana de Kaiac – Canoe este afiliata in conditiile legii la Federatia Internationala de Canoe – F.I.C., Asociatia Europeana de Canoe – E.C.A., Comisia Balcanica de Kaiac Canoe si isi organizeaza activitatea in concordanta cu Statutele si regulamentele acestora, aplicarea normelor tehnice si reglementarilor specifice ale organismelor internationale fiind obligatorii pentru toate structurile sportive si factorii cu raspunderi in domeniul caiacului si canoei. 

Articolul 12 

(1) Federatia Romana de Kaiac – Canoe asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in organismele internationale la care este afiliata, stabileste si intretine 

relatii de colaborare si schmburi sportive cu federatiile de kaiac canoe din alte tari si cu alte organizatii internationale, cu acordul M.T.S. 

(2) Federatia Romana de Kaiac – Canoe pe baza avizelor si aprobarilor prealabile angajaza negocieri pentru organizarea unor competitii internationale oficiale in Romania, cu respectarea conditiilor si cerintelor stabilite in Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii 69/2000. 

CAPITOLUL II 

SCOP – OBIECTIVE 

Articolul 13 

Scopul si principalele obiective ale Federatiei Romane de Kaiac – Canoe, ale structurilor sportive si factorilor cu responsabilitati in domeniul kaiac canoe sunt urmatoarele: 

 1. a. asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric si ale masurilor de protectie pentru popularizarea si promovarea kaiac canoei in randul tineretului, avand ca obiectiv dezvoltarea acestei ramuri de sport pe plan local si national; 
 2. b. aplicarea unui sistem riguros de selectie, pregatire si competitii in scopul dezvoltarii kaiacului si canoei de performanta; 
 3. c. afirmarea sportivilor cu calitati deosebite avand ca obiectiv realizarea unor rezultate de prestigiu pe plan intern si international. 
 4. d. Federatia Romana de Kaiac – Canoe si structurile sportive afiliate vor conlucra cu organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si cu autoritatile publice locale in scopul asigurarii mijloacelor necesare pentru dezvoltarea kaiacului si canoei si pregatirea sportivilor de performanta, acordarii sprijinului stiintific si medical, pentru integrarea sociala si profesionala a sportivilor. 

CAPITOLUL III 

ATRIBUTII – MIJLOACE DE ACTIUNE 

Articolul 14 

(1) Federatia Romana de Kaiac – Canoe indeplineste urmatoarele atributii principale: 

A. organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza intreaga activitate desfasurata in domeniul de kaiac canoe, scopul dezvoltarii acestui sport, ridicarii nivelului performantelor si afirmarii pe plan international; 

B. elaboreaza, in concordanta cu strategia generala aprobata de M.T.S, strategia nationala de dezvoltare a kaiacului si canoei si programele de activitati pe termen mediu si scurt, sprijina si controleaza aplicarea acestora de catre structurile sportive afiliate; 

C. sprijina infiintarea de noi sectii de kaiac canoe, afiliaza cluburi, efectueaza legitimarea si transferarea sportivilor; 

D. elaboreaza normele tehnico-metodologice si de organizare, precum si alte reglementari specifice pentru kaiac canoe, urmareste aplicarea acestora in practica; 

E. organizeaza activitatile si competitiile oficiale la nivel national, in baza normelor si regulamentelor adoptate potrivit statutului si calendarului sportiv intern; 

F. sprijina constituirea si activitatea asociatiilor judetene de kaiac canoe si a Municipiului Bucuresti in vederea promovarii si ridicarii nivelului calitativ al kaiacului si canoei la nivel local si national; 

 1. G. elaboreaza calendarul sportiv international; organizeaza competitiile internationale care se desfasoara in Romania, aproba competitiile internationale organizate la nivelul cluburilor pe plan judetean si interjudetean; 
 2. H. urmareste si asigura pregatirea corespunzatoare a lotului olimpic si a loturilor nationale de seniori si juniori in vederea participarii acestora la competitiile internationale de verificare si oficiale precum si realizarii obiectivelor propuse; 
 3. I. exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de Legea nr. 69 / 2000, in concordanta cu Statutul, Regulamentul de disciplina si celelalte reglementari ale Federatiei Romane de Kaiac Canoe, pe baza imputernicirilor acordate de lege, exercita actiunea de supraveghere si control asupra structurilor care desfasoara activitate in domeniul kaiacului si canoei; asigura indrumarea si controlul de specialitate a activitatii cluburilor cu sectii de kaiac canoe afiliate, a asociatiilor judetene de kaiac canoe, acordandu-le sprijin tehnic, metodologic si material ( in functie de bugetul disponibil ); 
 4. J. organizeaza si coordoneaza activitatea antrenorilor si arbirilor de kaiac canoe si actiunile privind, perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora, in conformitate cu reglementarile specific, colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si / sau cu institutiile din structurile acestora pentru realizarea programelor de formare a specialistilor din domeniul kaiacului si canoei; 
 5. K. actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea unor masuri educative, a spiritului de fair – play si a tolerantei in intreaga activitate, sprijina activitatea Comisiei Nationale de Actiune Impotriva Violentei in Sport; 
 6. L. controleza si promoveaza masurile de prevenire si combatere a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele intrecerilor sportive, in concordanta cu reglementarile F.I.C. si C.I.O. in materie, aceste norme fiind prevazute in Regulamentul disciplinar al federatiei, actioneaza pentru aplicarea si realizarea masurilor si actiunilor din programul national antidoping; 
 7. M. asigura un sistem operativ de informare si documentare, intocmeste si difuzeaza informatiile si datele statistice oficiale, organizeaza simpozioane si consfatuiri tehnice pentru antrenori si arbitri in vederea perfectionarii acestora. 
 8. (2) Federatia Romana de Kaiac – Canoe colaboreaza cu Comitetul Olimpic Roman in realizarea programelor privind selectia, pregatirea si participarea kaiacistilor si canoistilor romani la Jocurile Olimpice, pentru sprijinirea pregatirii unor sportivi de perspectiva, precum si pentru realizarea altor actiuni menite sa contribuie la ridicarea nivelului calitativ al kaiacului si canoei romanesti. 
 9. (3) Federatia Romana de Kaiac – Canoe, impreuna cu structurile afiliate, conlucreaza cu organele administratiei publice centrale si locale, cu diferiti sponsori si sustinatori pentru dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazelor sportive destinate kaiacului si canoei, pentru imbunatatirea conditiilor de practicare a acestui sport, precum si pentru sporirea surselor de venituri, administrarea si gestionarea legala si eficienta a bugetului si patrimoniului. 
 10. (4) Federatia Romana de Kaiac – Canoe propune Ministerului Tineretului si Sportului acordarea unor titluri sportive, premii, recompense, diplome, trofee si alte stimulente pentru rezultate si contributii deosebite, acorda direct stimulente morale si materiale care intra in sfera atributiilor sale; 
 11. (5) Federatia Romana de Kaiac – Canoe reprezinta si apara interesele kaiacului si canoei si ale membrilor sai in relatiile cu organele administratiei publice centrale si locale;. 

(6) Federatia Romana de Kaiac – Canoe, din proprie initiativa, precum si la sesizarea / solicitarea membrilor sai sau a reprezentantilor administratiei publice centrale si locale, controleaza respectarea si aplicarea dispozitiilor legale in viguare, a prevederilor Statutului si Regulamentelor, precum si orice alta problema specifica kaiacului si canoei. 

(7) Federatia Romana de Kaiac – Canoe judeca toate litigiile intre membrii sai (cluburi, antrenori, arbitri si alte persoane oficiale) privind activitatea de kaiac canoe, precum si orice alta problema ivita sau neprevazuta in Statutul si regulamentele proprii, adoptand hotararile si masurile corespunzatoare. 

(8) Federatia Romana de Kaiac – Canoe poate indeplini si alte atributii care decurg din actele normative in vigoare. 

CAPITOLUL IV 

STRUCTURI SPORTIVE 

Articolul 15 

Promovarea si practicarea kaiacului si canoei se asigura de catre structurile sportive, constituite pe baza dreptului la libera asociere a persoanelor juridice in conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, in cadrul carora se realizeaza selectia si pregatirea sportivilor, participarea la activitatile si competitiile sportive, dezvoltarea si afirmarea kaiacului si canoei de performanta. 

Structurile sportive care participa la promovarea si dezvoltarea kaiac canoei sunt urmatoarele: 

1. asociatiile sportive, structuri sportive fara personalitate juridica, care se pot constitui ca societati civile particulare, precum si in cadrul institutiilor publice sau private, afiliate la asociatiile judetene de kaiac canoe si a Municipiului Bucuresti, care participa la activitatile desfasurate pe plan local; 

2. cluburile sportive, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ, nonprofit, constituite ca structuri mono sau polisportive, cu regim propriu de administrare sau gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobate de adunarile generale; 

3. cluburile sportive, persoane juridice de drept public, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei publice centrale sau locale, ca structuri mono sau polisportive, care se organizeaza si functioneaza dupa regulamente proprii si se bucura de toate drepturile conferite de lege. 

4. asociatiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti de kaiac canoe, persoane juridice de drept privat care au ca principal scop organizarea activitatii de kaiac canoe la nivel teritorial, exercitand unele dintre atributiile federatiei. 

CAPITOLUL V 

AFILIEREA STRUCTURILOR SPORTIVE 

 1. A. PROCEDURA DE AFILIERE 

Articolul 16 

La afiliere, cluburile si asociatiile judetene de kaiac canoe trebuie sa prezinte o cerere tip, emisa de federatie, care contine, sub sanctiunea nulitatii: 

(1) numar de identificare; 

(2) certificatul de identitate sportiva – numarul si data emiterii; 

(3) denumirea structurilor sportive; 

(4) sediul – judetul, localitatea, adresa, telefon, fax; 8 

(5) organele de conducere si administrare; 

(6) culorile clubului de care apartine sectia; 

(7) data, semnatura si stampila. 

La cerere se atasaza urmatoarele inscrisuri doveditoare: 

(1) actul constitutiv si statutul autentificat; 

(2) copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva de acordare a personalitatii 

juridice a structurii sportive; 

(3) copie legalizata dupa certificatul de identitate sportiva; 

(4) copie legalizata dupa certificatul de inscriere in Registrul national al 

persoanelor juridice, in cazul structurilor sportive, persoane juridice fara 

scop patrimonial; 

(5) copie legalizata dupa certificatul de inmatriculare in Registrul comertului in cazul societatilor comerciale pe actiuni; 

(6) dovada sediului; 

(7) dovada patrimoniului. 

Articolul 17. 

Afilierea unitatilor de invatamant cu program sportiv se face, in afara conditiilor art.19 si sub conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte: 

 1. a. existenta unui act de dispozitie privind infiintarea persoanei juridice de drept public; 
 2. b. existenta unui act de dispozitie care sa stabileasca, pe langa activitatea de invatamant si activitatea de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional sportiv national. 

Articolul 18 

Cluburile sportive, persoane juridice de drept public vor anexa la cererea de afiliere, in afara celor prezentate la art. 16 si urmatoarele inscrisuri doveditoare: 

actul de dispozitie prin care au fost infiintate si / sau organizate; 

actul de dispozitie prin care se aproba regulamentul de organizare si 

functionare. 

Articolul 19 

(1) In situatia indeplinirii conditiilor statutare Biroul Federal hotaraste afilierea provizorie, pe care o supune spre ratificare in prima Adunare Generala care decide afilierea definitive. 

(2) In cadrul procedurii de afiliere, structurile sportive trebuie sa achite costul formularelor, taxa de inscriere si taxa anuala; cuantumul acestora urmand a fi aprobat anual de catre Adunarea Generala. 

(3) Prin afiliere cluburilor sportive si asociatiile judetene dobandesc calitatea de membru al F.R.K.C. 

 1. B. REPREZENTARE – DENUMIRI- FUZIUNI- DESFIINTARI 

Articolul 20 

(1) Prin afiliere, cluburile adera la scopul si obiectivele Federatiei Romane de Kaia – Canoe, recunosc si se angajaza sa respecte si sa aplice Statutul si regulamentele federatiei, oficializeaza existenta lor ca membri cu drepturi depline, hotarati sa contribuie la promovarea, dezvoltarea si afirmarea acestui sport pe plan national si international. 9 

(2) In competitiile oficiale, clubul – sportivii si reprezentantii acestuia vor purta in mod obligatoriu denumirea inscrisa in cererea de afiliere. 

(3) Clubul isi poate schimba denumirea numai cu aprobarea Adunarii Generale proprii, urmand ca modificarea intervenita sa fie comunicata federatiei in termen de 15 zile, folosindu-se procedura stabilita pentru afiliere. 

(4) Cluburile pot fuziona numai daca sunt din aceeasi localitate si numai 

dupa incheierea anului competitional, respectandu-se urmatoarele reguli: 

 1. a. propunerea de fuziune trebuie aprobata de adunarile generale ale celor doua cluburi si semnata de presedintii acestora; 
 2. b. documentele fuziunii si noua denumire, insotite de actele necesare efectuarii modificarilor in inregistrare vor fi prezentate federatiei; 
 3. c. in cazul ratificarii clubul rezultat din fuziune va ramane afiliat, iar celalalt va fi scos din evidenta; 
 4. d. in cazul in care unul sau ambele cluburi care fuzioneaza au obligatii material – financiare neachitate, aceste obligatii vor reveni clubului rezultat din fuziune. 

Articolul 21 

Desfiintarea unui club, respectiv a unei sectii de kaiac canoe din cadrul cluburilor polisportive afiliate se poate face numai cu aprobarea adunarii generale a structurii sportive respective, hotararea de desfiintare cu avizele asociatiei judetene de kaiac canoe si Directiei Judetene de Tineret si Sport, urmand a fi inaintata federatiei. 

C. ABATERI – SANCTIUNI 

Articolul 22 

(1) Principalele sanctiuni care se pot aplica unei structuri sportive afiliate la Federatia Romana de Kaiac – Canoe sau unor persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul structurii afiliate, precum si persoanelor oficiale implicate in domeniul acestui sport, pentru abateri de la statutul, regulamentele si dispozitiile Federatiei Romane de Kaiac Canoe sunt urmatoarele: 

a. pentru structurile sportive afiliate: 

– avertismentul; 

– penalizarea baneasca (amenda); 

– suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala; 

– ridicarea temporara a dreptului de organizare a competitiilor; 

– anularea afilierii (radierea); 

– excluderea. 

b. pentru membrii oficiali: 

– avertismentul; 

– penalizarea baneasca (amenda); 

– suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala; 

– excluderea definitiva din activitatea sportiva. 

(1) Radierea unei structuri sportive se va aplica pentru fapte care contravin Statutului si normele Federatiei Romane de Kaiac Canoe pentru o activitate sportiva fictiva sau pentru neplata cotizatiei timp de 2 ani. 

(2) La sfarsitul fiecarui an, Biroul Federal va supune aprobarii Adunarii Generale propunerile de radiere a structurilor afiliate care, in decurs de 2 ani, nu au participat la competitiile oficiale sau au avut o existenta fictiva, urmand sa se stabileasca si data oficiala a scoaterii din evidenta, dupa epuizarea masurilor de reactivare. 

(3) Structurile sportive afiliate scoase din evidenta prin radiere, avand ca motivatie lipsa de activitate, se vor putea reafilia dupa o perioada de 2 ani, iar cele radiate pentru neplata cotizatiei vor putea fi reintegrate dupa achitarea restantelor. 

(4) Excluderea unei structuri sportive afiliate sau a unui membru individual se poate aplica in urmatoarele cazuri: 

a. nerespectarea repetata a prevederilor fundamentale ale prezentului Statut si ale regulamentelor Federatiei Romane de Kaiac Canoe; 

b. pentru acte incompatibile cu Statutul si Regulamentele Federatiei Romane de Kaiac Canoe si ale spiritului romanesc, cu legile statului si ordinea publica; 

c. pentru abateri grave ale membrilor individuali fata de legile onoarei sau pentru condamnari cu sentinta definitiva. 

(6) Toate sanctiunile care privesc radierea sau excluderea membrilor afiliati se aproba de Adunarea Generala a Federatiei Romane de Kaiac Canoe la propunerea Biroului Federal. 

(7) Faptele si abaterile, pentru care se aplica sanctiuni, structurilor sportive membrilor individuali si persoanelor oficiale implicate in activitatea de kaiac/ canoe sunt cele prevazute in Regulamentul de disciplina al Federatiei Romane de Kaiac Canoe. 

Articolul 23 

Federatia Romana de Kaiac – Canoe va exclude, radia sau scoate din evidenta, dupa caz, cluburile afiliate carora M.T.S le-a retras avizul si autorizarea de functionare in cazurile mentionate in articolul 10 din prezentul Statut. 

Articolul 24 

In termen de 15 zile de la producerea unor modificari aduse statutului si actului constitutiv/ contractului de societate / actului de dispozitie precum si in cazurile mentionate in articolul 20 aliniatul 3 si 4 literele a – e si articolul21, structura sportiva este obligata sub sanctiunea nulitatii afilierii si radierii sa solicite inregistrarea modificarilor intervenite in Registrul Sportiv. 

Articolul 25 

(1) Hotararea de aprobare a propunerilor de desfiintare, radiere, scoatere din evidenta sau fuziune a structurilor sportive si a modificarilor operate in Registrul de afiliere sportiva va fi comunicata celor interesati in termen de 30 de zile sau la data stabilita de Adunarea Generala. 

(2) Toate mentiunile ulterioare cu privire la o structura sportiva inregistrata in Registrul de afiliere sportiva se opereaza sub acelasi numar. 

CAPITOLUL V 

MEMBRII FEDERATIEI ROMANE DE KAIAC CANOE 

SECTIUNEA I 

Categoriile de membri 

Articolul 26 

(1) Federatia Romana de Kaiac – Canoe constituita pe o perioada nedeterminata de timp prin asocierea structurilor sportive, persoane juridice romane profilate pe activitatea de kaiac canoe, pe baza intelegerii comune de a contribui la realizarea scopului si obiectivelor privind promovarea, 

dezvoltarea si afirmarea acestui sport, pe plan intern si international, se compune din urmatoarele categorii de membri; 

a. membrii afiliati, cu drept de vot in adunarea generala: 

– cluburi sportive persoane juridice cu drept privat fara scop lucrative; 

– cluburisprtive persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administrative de stat (C.S. Scolare – M.E.C; cluburi sportive militare – M.A.I.; M.Ap.N. etc.) 

– asociatii judetene si ale municipiului Bucuresti de kaiac canoe, structuri sportive persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii specifice pe plan teritorial; 

b. membrii de onoare ai F.R.K.C. fara drept de vot in Adunarea Generala, care se identifica prin carnetul de membru de onoare – persoane din randul fostilor sportivi de inalta performanta, a tehnicienilor si managerilor sportivi cu rezultate deosebite; 

– persoane care au avut sau au o contributie importanta in sustinerea activitatii federatiei, cu merite exceptionale; 

– persoane care sprijina substantial din punct de vedere material 

activitatea federatiei si au contributie in afirmarea sportului nostru. 

SECTIUNEA II 

Dobandirea si pierderea calitatii de membru afiliat 

Articolul 27 

(1) Calitatea de membru – afiliat, membru de onoare se acorda de catre Biroul Federal al F.R.K.C. 

Articolul 28 

(1) Pierderea calitatii de membru – afiliat si de membru de onoare se produce prin retragere sau suspendare cu acordul Biroului Federal si in toate celelalte cazuri prevazute in articolele 21, 22, si 23. 

Articolul 29 

Membrii – afiliati care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei fiind obligati sa-si achite obligatiile pe care si le- au asumat fata de federatie. 

SECTIUNEA III 

Drepturi 

Articolul 30 

(1) Drepturile membrilor afiliati, cu drept de vot ai F.R.K.C. sunt: 

a. sa aleaga si sa fie alesi in Biroul federal, daca au indeplinit varsta de 18 ani, au aptitudini, cunostinte si capacitati pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala 

b. sa-si exprime prin vot optiunea fata de documentele supuse dezbaterii si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale; 

c. sa participe la toate actiunile organizate de F.R.K.C. 

d. sa participe la Adunarea Generala in calitate de delegat cu drept de vot in conformitate cu normele de reprezentare stabilite; 

e. sa beneficieze de toate drepturile care decurg din statut si regulamente, in functie de calitatea si atributiile pe care le indeplineste, de contributia si rezultatele obtinute; 

f. sa primeasca in functie de realizari si rezultate, diferite distinctii ale F.R.K.C., titluri, diplome, trofee, premii, recompense, stimulente materiale. 

(2) Drepturile membrilor de onoare fara drept de vot ai F.R.K.C sunt: 

a. sa participe ca invitat la adunarile generale; 

b. sa participe la actiunile organizate de F.R.K.C; 

c. sa aiba intrare libera la concursurile nationale si internationale organizate de F.R.K.C; 

d. sa beneficieze de conditiile de pregatire pentru valorificarea aptitudinilor ca sportivi de performanta si de posibilitatea de a fi selectionati in loturile nationale; 

e. sa beneficieze de un cadru organizat pentru afirmarea pe plan profesional ca antrenori, arbitrii sau ca specialisti in diferite domenii; 

f. sa primeasca diferite distinctii ale F.R.K.C., diplome, trofee pentru aportul adus la dezvoltarea kaiacului si canoei. 

Articolul 31 

(1) Federatia Romana de Kaiac – Canoe si structurile sportive afiliate detin, potrivit legii, exclusivitatea privind: 

a. dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare, a sportivilor lor in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii si in afara lor, in numele respectivei structuri; 

b. dreptul de folosinta asupra siglei / emblemei proprii; 

c. drepturile de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz. 

(2) Drepturile mentionate la aliniatul (1) pot fi cesionate de structurile sportive, in conditiile legii. 

SECTIUNEA IV 

Obligatii si Responsabilitati 

Articolul 32 

(1) Obligatiile membrilor afiliati cu drept de vot ai F.R.K.C sunt: 

a. sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile Statutului, regulamentelor, normelor si hotararilor Adunarii Generale si ale Biroului federal, comisiilor si colegiilor F.R.K.C, precum si cele ale Statutelor F.I.C. si E.C.A. 

b. sa puna la dispozitia loturilor de juniori, tineret, seniori, a centrelor de pregatire juniori si a lotului olimpic, sportivii si cadrele tehnice care au fost nominalizate pentru acestea. c. sa nu se asocieze si sa respinga cu fermitate orice incercare de corupere sau influentare pe cai necinstite a rezultatelor sportive; 

d. sa actioneze pentru prevenirea si combaterea actelor de brutalitate si indisciplina, pentru promovarea spiritului de sportivitate si comportament civilizat; 

e. sa nu admita, sa combata si sa militeze impotriva folosirii unor substante interzise, a practicii dopajului si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial, capacitatea fizica a sportivilor; 

f. sa se supuna verificarilor si controlului conform legii statutului si regulamentului federatiei; 

g. sa achite la termen obligatiile financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat. 

(2) Obligatiile membrilor de onoare, fara drept de vot ai F.R.K.C sunt: 

a. sa cunoasca, sa respecte si sa se supuna statutului si regulamentelor F.R.K.C; 

b. sa actioneze pentru propagarea si dezvoltarea kaiacului si canoei pe plan national si international; 

c. sa militeze pentru conservarea scopului si realizarea obiectivelor F.R.K.C.; 

CAPITOLUL VII 

ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE FEDERATIEI 

ROMANE DE KAIAC CANOE 

Articolul 33 

Federatia Romana de Kaiac – Canoe are urmatoarele organe de conducere si control: 

a. ADUNAREA GENERALA 

b. BIROUL FEDERAL 

c. CENZORUL F.R.K.C. 

Articolul 34 

(1) Adunarea Generala este autoritatea suprema si organul legislativ al Federatiei Romane de Kaiac Canoe, alcatuit din totalitatea membrilor afiliati. 

(2) Adunarea Generala are urmatoarele competente: 

a. analizarea activitatii desfasurate de Federatia Romana de Kaiac – Canoe si organismele sale; 

b. stabilirea strategiei nationale de dezvoltare a activitatii de kaiac canoe, a programelor de activitati pe termen mediu si scurt si a obiectivelor principale ale Federatiei Romane de Kaiac Canoe, in concordanta cu strategia generala adoptata de M.T.S; 

c. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil, stabileste cuantumul cotizatiilor si taxelor; 

d. aproba Statutul, actul constitutiv si modificarile aduse acestuia; 

e. alegerea si revocarea membrilor Biroului Federal; 

f. alegerea si revocarea cenzorului; 

g. alegerea si revocarea presedintelui Comisiei de apel; 

h. aprobarea la propunerea Biroului Federal a afilierii definitive a structurilor sportive si acordarea calitatii de membru de onoare si presedinte de onoare; 

i. aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Federatiei Romane de Kaiac Canoe si a Regulamentului de disciplina; 

(3) Adunarea Generala Ordinara se convoaca anual de catre Biroul Federal cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei. 

(4) In cazuri deosebite poate fi convocata Adunarea Generala Extraordinara cu cel putin 45 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, numai in situatiile in care: 

a. se impune in mod necesar modificarea statutului; 

b. apar situatii care pun in pericol existenta federatiei; 

c. exista o cerere scrisa a unui numar de cel putin 2/3 din numarul membrilor afiliati; 

Exista o solicitare a M.T.S in cazuri exceptionale pentru: 

– abateri grave de la Legea Educatiei Fizice si Sportului, de la regulamentele si normele generale privind activitatea sportiva, de la prevederile Statutului si regulamentelor federatiei; 

– nerespectarea strategiei nationale privind organizarea si dezvoltarea activitatii de kaiac canoe; 

Articolul 35 

(1) Adunarea Generala se convoaca de Biroul Federal printr-o adresa scrisa care va cuprinde data, locul si ordinea de zi ce va fi adusa la cunostinta celor interesati la termenele stabilite in prezentul Statut. 

(2) Odata cu comunicarea datei, locului si a ordinei de zi a Adunarii Generale, se pun la dispozitia participantilor materialele supuse dezbaterii. 

(3) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor propuneri facute in scris si depuse la secretariatul federatiei cu cel putin 20 de zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala. 

Articolul 36 

(1) La Adunarea Generala, in conformitate cu articolul 26 din prezentul Statut, participa: 

a. membrii afiliati cu drept de vot; 

b. membrii de onoare fara drept de vot; 

c. invitati (antrenori, arbitri, oficiali, ziaristi, etc); 

(2) In cadrul Adunarii Generale, fiecare membru afiliat are dreptul la un singur vot cu caracter deliberativ. 

(3) Validarea reprezentantilor cu drept de vot se face inainte de inceperea Adunarii Generale, pe baza delegatiilor scrise si semnate emise de structura sportiva care l-a desemnat. 

(4) Au drept de vot numai delegatii prezenti la adunare, votul prin delegare, prin corespondenta sau prin procura nefiind admis. 

Articolul 37 

(1) Adunarea Generala de alegeri pentru Biroul federal, Comisia de apel si a cenzorului are loc o data la 4 ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand componenta acestora se poate completa la Adunarea Generala care urmeaza. 

(2) Adunarea Generala in care vor avea loc alegerile organelor de conducere si control, se convoaca cu 45 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, conforn procedurilor stabilite la articolul 35, aliniatul (1) si (2). 

(3) Cu cel putin 20 de zile inainte de data Adunarii Generale, membrii afiliati vor inainta Federatiei Romane de Kaiac Canoe: 

a. observatiile si propunerile de imbunatatire a materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterii; 

b. propuneri nominale de candidati pentru noul Birou Federal, cenzorul si pentru Presedintele Comisiei de Apel, insotite de prezentarea activitatii acestora, confirmarea acceptarii de catre cei in cauza si curriculum vitae; 

c. nominalizarea delegatilor desemnati sa participe la adunare; 

(4) In Adunarea Generala nu se accepta depunerea de noi candidaturi. 

(5) Cu 10 zile inainte de data adunarii, Federatia Romana de Kaiac – Canoe va face publica lista candidatilor. 

Articolul 38 

(1) Adunarea Generala alege Biroul Federal ca organ de conducere al federatiei, format din 13 membri. 

(2) Biroul Federal este alcatuit din: 

a. presedinte; 

b. vicepresedinte; 

c. secretarul general; 

d. antrenorul federal; 

e. contabilul-sef; 

f. 8 membri din care 2 oamenii de afaceri. Cei doi oameni de afaceri vor fi numiti de Biroul Federal. 

(3) Din componenta Biroului Federal fac parte de drept, fara a fi alesi de Adunarea Generala, Secretarul general, Contabilul- Sef si Antrenorul Federal (care indeplineste functia de Director Tehnic), numiti de Presedinte si aprobati de Biroul Federal. 

(4) In alcatuirea Biroului Federal pot fi incluse si persoane din afara structurilor care au constituit federatia, daca acestia au fost propusi de structurile affiliate si corespund criteriilor stabilite de prezentul statut. 

ARTICOLUL 39 

(1) Alegerea membrilor Biroului Federal se face prin vot secret, pe functii, candidatii fiind declarati alesi dupa urmatoarea procedura: 

a. Pentru alegerea Presedintelui F.R.K.C. 

– este ales presedinte al F.R.K.C. persoana care in turul I de scrutin intruneste majoritatea simpla din voturile structurilor sportive afiliate prezente la Adunarea Generala; 

– in situatia in care nici un candidat nu intruneste majoritatea simpla de voturi in primul tur, se trece la al II-lea tur de scrutin, la care participa primii doi candidati in ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur. Este ales presedinte al F.R.K.C., persoana care in turul II de scrutin a intrunit cel mai mare numar de voturi; 

– in situatia in care cei doi candidati care au participat la al II-lea tur de scrutin cu acelasi numar de voturi, se trece la cel de al III-lea tur de scrutin. Este ales presedinte al F.R.K.C. persoana care a intrunit cel mai mare numar de voturi cumulat, in turul I si II de scrutin. 

b. Pentru alegerea vicepresedintelui se va folosi aceiasi procedura ca la alegerea presedintelui. 

c. Pentru alegerea membrilor Biroului Federal 

16 

– membrii Biroului Federal se aleg prin vot secret in ordine descrescatoare a numarului de voturi, pana la completarea numarului de persoane stabilit; in cazul in care pentru ocuparea ultimului loc de membru al Biroului Federal sunt doi sau mai multi candidati cu numar egal de voturi, se vor organiza pentru acestia noi tururi de scrutin; 

(2) Candidatii absenti de la Adunarea Generala de alegeri nu se supun alegerii. 

Articolul 40 

(1) Adunarea Generala alege Cenzorul, care asigura controlul financiar al federatiei. 

(2) Regulile generale de organizare si functionare a cenzorului sunt cuprinse in R.O.F. si sunt aprobate de Adunarea Generala. 

(3) Cenzorul nu mai are alte atributii in cadrul federatiei si se alege corespunzator procedurii prevazute la articolul 39 aliniatul (1). 

Articolul 41 

(1) Adunarea Generala alege Comisiea de Apel, organism al Federatiei Romane de Kaiac Canoe, care solutioneaza toate apelurile impotriva hotararilor pronuntate, in prima instanta, de Comisia centrala de disciplina. 

(2) Membrii Comisiei de Apel nu pot fi membri ai Biroului Federal sau ai comisiilor si colegiilor Federatiei Romane de Kaiac Canoe. 

Articolul 42 

Rapoartele de activitate ale Biroului Federal si a Cenzorului, programele de activitate, calendarele competitionale, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile se dezbat si se supun, anual, aprobarii Adunarii Generale. 

Articolul 43 

(1) Adunarea Generala se poate desfasura daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unu dintre membrii afiliati. 

(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la aliniatul (1), Adunarea Generala se reconvoaca dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc indiferent de numarul de membri prezenti. 

(3) Hotararile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla a celor prezenti cu exceptia celor care au ca obiect dizolvarea federatiei sau modificarea scopului ei, situatie in care sunt necesare 2/3 din voturile exprimate. 

(4) Hotararile Adunarii Generale intra in vigoare imediat, daca in cadrul adunarii nu se stabilesc alte termene si se comunica in scris membrilor afiliati in termen de 15 zile. 

(5) Adunarea Generala este condusa de Presedinte sau in lipsa acestuia de Vicepresedinte sau Secretar General, imputernicit de acesta. 

(6) La fiecare Adunare Generala se intocmeste un proces verbal in care se va inregistra intreaga desfasurare, dezbaterile care au loc si hotararile care s-au adoptat. 

(7) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul verbal aflat la secretariatul federatiei, hotararile adoptate de Adunarea Generala fiind 

obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva. 

Articolul 44 

Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in Statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au 17 

luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. 

SECTIUNEA II 

BIROUL FEDERAL 

 1. A. COMPETENTE – ORGANIZARE 

Articolul 45 

(1) Biroul Federal, ales de Adunarea Generala si alcatuit conform articolului 38 si 39 din prezentul Statut, este organul de conducere al Federatiei Romane de Kaiac Canoe care asigura punerea in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala. 

(2) In exercitarea competentelor sale, Biroul Federal: 

a. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul de venituri si cheltuieli, proiectul programelor federatiei, calendarul competitional, alte documente si proiecte ce decurg din atributiile sale; 

b. incheie acte judiciare in numele si pe seama federatiei; 

c. aproba organigrama si politica de personal a federatiei; 

d. isi elaboreaza regulamentul intern de functionare; 

e. indeplineste atributiile care-i revin din prezentul Statut si regulamentele federatiei, precum si cele stabilite de Adunarea Generala. 

Articolul 46 

Deciziile Biroului Federal contrare legii, actului constitutiv sau Statutului pot fi anulate de M.T.S /sau atacate in justitie, in conditiile prevazute la articolul 44 din prezentul Statut. 

Articolul 47 

Biroul Federal poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, sau persoane care nu au calitatea de membru afiliat ori sunt straine de federatie, dar care sunt angajate cu contract la F.R.K.C., pentru a exercita urmatoarele atributii: 

a. sa incheie acte juridice in numele si pe seama federatiei; 

b. sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in Statutul sau stabilite de Adunarea Generala; 

c. Secretarul General si Antrenorul Federal sunt membrii ai Biroului Federal de drept si nu se supun alegerii Adunarii Generale. 

Articolul 48 

(1) Biroul Federal se intruneste de regula in sedinte ordinare o data pe trimestru sau ori de cate ori este nevoie, dar nu mai putin de 7 ori pe an. 

(2) Conducerea Biroului Federal se exercita de catre Presedinte, iar in lipsa acestuia de Vicepresedinte, sau Secretar General. 

(3) Biroul Federal delibereaza, in mod valabil, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari valabile cu jumatate plus unu din votul ceor prezenti. 

(4) Deliberarile si hotararile Biroului Federal se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte, pastrate intr-un registru cu file numerotate, care constituie un document oficial al federatiei. Se pot folosi reportofoane sau alte mijloace de inregistrare, situatie in care casetele si/sau benzile se vor pastra la federatie ca documente oficiale. 

(5) Membrii Biroului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic, participa la mai putin de jumatate din numarul de reuniuni ale acestui organ de conducere isi pierd calitatea de membru, urmand a fi inlocuiti la prima Adunare Generala. 

Articolul 49 

(1) La sedintele Biroului Federal pot participa in calitate de invitati specialisti, sportivi, conducatori de cluburi, ziaristi. 

(2) Delegatul M.T.S participa cu drept de vot consultativ la sedintele organelor de conducere si administrative. 

(3) Alti reprezentanti ai M.T.S, precum si cei ai Comitetului Olimpic Roman, pot participa la reuniunile Biroului Federal ori de cate ori considera necesar, anuntand, in prealabil, aceasta intentie. 

(4) Delegatul M.T.S. poate cere suspendarea hotararilor Biroului Federal daca acestea contravin prevederilor legale, normelor emise de Ministerul Tineretului si Sportului sau incalca Statutul si Regulamentele Federatiei Romane de Kaiac Canoe. 

Articolul 50 

(1) Biroul Executiv este convocat ori de cate ori este nevoie, la initiativa Presedintelui. 

(2) Biroul Executiv se compune din Presedintele federatiei, Vicepresedinte, Secretarul General, Antrenorul Federal si un membru ales al Biroului Federal. 

(3) Presedintele federatiei numeste si dupa caz, demite personalul salariat al federatiei cu aprobarea Biroului Federal. 

(4) Personalul salarial, cu exceptia Presedintelui, va fi angajat in conditiile legii. 

(5) In situatia in care aceste functii vor fi platite din venituri proprii, angajarea se poate va face tot cu avizul prealabil al Ministerului Tineretului si Sportului. 

(6) Cu aprobarea Biroului Federal, Presedintele poate fi salarizat, in acest caz fiind persoana care raspunde de derularea contractului incheiat de federatie cu M.T.S si va conduce efectiv intreaga activitate a federatiei. 

(6) In situatia in care Presedintele nu va fi imputernicit si cu puteri executive si nu va face parte din organul de administrare si gestionare, de derularea contractelor incheiate cu ministerul, va raspunde Secretarul General. 

Articolul 51 

Biroul Executiv informeaza Biroul Federal asupra activitatii desfasurate si a masurilor luate, intre sedintele organului de conducere. Hotararile Biroului Executiv vor fi ratificate de Biroul Federal. 

Articolul 52 

(1) Pentru cuprinderea tuturor domeniilor specifice activitatii de kaiac canoe si indeplinirea eficienta a atributiilor care-i revin, Biroul Federal are in subordine urmatoarele comisii si colegii: 

– Colegiul Central al Antrenorilor; 

– Comisia Centrala de Competitii, Arbitri si Transferari; 

– Comisia Centrala de Imagine, Etica si Disciplina; 

(2) Biroul Federal poate infiinta si alte comisii pe probleme cu caracter temporar sau permanent. 

19 

(3) Biroul Federal, la propunerea Presedintelui si a Secretarului General si pe baza candidaturilor depuse, numeste presedintii si membrii comisiilor si colegiilor centrale, ca organisme de lucru consultative specializate pe diferite domenii de activitate. 

(4) Statutul si atributiile principale ale comisiilor si colegiilor centrale care decurg, in functie de profilul lor, din atributiile Biroului Federal sunt prevazute in capitolul “Comisiile si colegiile centrale“ si vor fi concretizate in Regulamentul de Organizare si Functionare al acestora. 

(5) Comisia de Apel aleasa de Adunarea Generala isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentelor de organizare si functionare proprii si judeca cazurile dupa verdictul dat de Comisia de Disciplina. 

B. ATRIBUTIILE BIROULUI FEDERAL 

Articolul 53 

(1) Biroul Federal are urmatoarele atributii: 

a. aproba organigrama federatie si statul de functii; 

b. organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza, intre adunarile generale, intreaga activitate din domeniul kaiacului si canoei si adopta hotarari si masuri organizatorice, tehnice, economice si administrative pentru bunul mers al acesteia, in conformitate cu atributiile ce ii revin din prezentul Statut si din celelalte reglementari ale Federatiei Romane de Kaiac Canoe; 

c. elaboreaza si aproba proiectele strategiei nationale de dezvoltare a kaiacului si canoei si programele de activitati pe termen mediu si scurt, in concordanta cu strategia generala elaborata de M.T.S., pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale; 

d. asigura realizarea programelor, planurilor de activitate si hotararilor Adunarii Generale si actioneaza pentru respectarea Statutului, regulamentelor si normelor generale ale federatiei; 

e. organizeaza activitatile si competitiile oficiale la nivel national si acorda titlurile si trofeele stabilite; 

f. organizeaza competitiile intenationale cuprinse in calendarul aprobat; 

g. coordoneaza si controleaza pregatirea loturilor nationale de seniori si juniori si asigura conditiile necesare pentru buna reprezentare a kaiacului si canoei romanesti in competitiile internationale oficiale; 

h. aproba si urmareste realizarea in practica a urmatoarelor documente de baza si actiuni: 

– aproba planurile de activitati anuale si ale comisiilor si colegiilor; 

– realizeaza procedurilor de afiliere, legitimare si transfer; 

– aproba componenta loturilor nationale, a colectivelor tehnice si planurile de pregatire ale acestora; 

– face propuneri privind cuantumul cotizatiilor, taxelor si amenzilor pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale; 

– aproba mandatele reprezentantilor Federatiei Romane de Kaiac Canoe la congresele si consfatuirile F.I.C. si E.C.A. 

– aproba lista arbitrilor internationali; 

– face propuneri privind acordarea unor premieri, stimulente, distinctii, titluri; 

– face propuneri de modele de insigne, ecusoane; fanioane, afise, trofee si alte materiale de propaganda si publicitate; 

– aproba omologarea modelelor de echipament si a prototipurilor de materiale specifice. 

i. organizeaza si coordoneaza, cu sprijinul comisiilor si colegiilor centrale, activitatea antrenorilor si arbitrilor, privind perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora; colaboreaza cu institutiile si structurile abilitate pentru realizarea programelor de formare si perfectionare a specialistilor; 

j. organizeaza sistemul de informare si documentare, intocmeste si difuzeaza informatiile si datele statistice oficiale; editeaza buletinele informative, anuare si alte materiale tehnico- metodice; 

k. actioneaza pentru instaurarea unui climat de ordine si disciplina in intreaga activitate sportiva, pentru prevenirea si combaterea actelor de violenta, pentru promovarea spiritului de fair-play; 

l. controleaza si actioneaza preventiv pentru combaterea folosirii substantelor interzise, a practicii dopajului si a altor metode neregulamentare de influentare a rezultatelor sportive; 

m. asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a bugetului si patrimoniului; actioneaza pentru sporirea surselor de venituri, pentru dezvoltarea, modernizarea si intretinerea corespunzatoare a bazelor sportive; sprijina comisia de cenzori in indeplinirea atributiilor ce-i revin. 

n. Organizeaza actiunile de supraveghere si control asupra activitatii de membrii federatiei si structurile care functioneaza in sistemul organizatoric al activitatii de kaiac canoe. 

(2) Biroul Federal sprijina constituirea si activitatea asociatiilor judetene de kaiac canoe si a mun. Bucuresti, in concordanta cu obiectivele, drepturile si indatoririle ce le revin. 

(3) Biroul Federal stabileste convocarea, ordinea de zi si aproba proiectele materialelor pentru adunarile generale ale federatiei. 

(4) In cazuri speciale, Biroul Federal poate numi un presedinte de onoare si mai multi vicepresedinti de onoare din randul personalitatilor politice, administrative sau cu merite deosebite in activitatea de kaiac si canoe 

Articolul 54 

Biroul Federal conlucreaza cu organele administratiei publice centrale si locale, cu Institutul de Cercetare pentru Sport si cu Institutul National de Medicina Sportiva in solutionarea urmatoarelor probleme: 

a. asigurarea conditiilor necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta; 

b. acordarea asistentei stiintifice si medicale; 

c. aprobarea participarii la pregatire pe timpul satisfacerii stagiului militar; 

d. integrarea sportivilor de performanta in sistemul de invatamant; acordarea unor scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise; asigurarea unor conditii de inscriere in invatamantul universitar; 

e. integrarea sociala si profesionala a sportivilor de performanta; 

f. acordarea drepturilor stabilite in Legea nr. 69/2000 si Regulamentul de punere in aplicare al acesteia. 

Articolul 55 

Biroul Federal colaboreaza cu Comitetul Olimpic Roman in toate problemele privind selectia, pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice, in sprijinirea unor centre olimpice de pregatire a sportivilor de perspectiva, precum si pe linia promovarii olimpismului si a spiritului de fair-play. 21 

Articolul 56 

Biroul Federal reprezinta si apara interesele kaiacului si canoei si ale membrilor sai in raporturile cu organele legislative, juridice si cu cele ale autoritatii administratiei publice centrale si locale. 

SECTIUNEA III 

ATRIBUTIILE MEMBRILOR BIROULUI FEDERAL SI AI BIROULUI EXECUTIV 

 1. A. PRESEDINTELE 

Articolul 57 

(1) Presedintele raspunde si conduce activitatea Federatiei Romane de Kaiac Canoe si a Biroului Federal; 

(2) Presedintele este prima persoana oficiala care apara interesele federatiei si ale membrilor afiliati, reprezinta si angajaza Federatia Romana de Kaiac – Canoe in raporturile cu organele legislative, juridice si cu cele ale administratiei publice centrale si locale; 

(3) Presedintele semneaza corespondenta oficiala, principalele acte si documente care angajaza Federatia Romana de Kaiac – Canoe; 

(4) In situatia in care Adunarea Generala a Federatiei Romana de Kaiac Canoe, cu avizul prealabil al Ministerului Tineretului si Sportului, salarizeaza presedintele ales, acesta va conduce si Biroul Executiv, preluand si competentele de administrare si gestionare, conform art. 50 aliniatele (1) – (6) si art. 51 din prezentul Statut. 

(5) Presedintele are urmatoarele atributii principale: 

a. raspunde de bunul mers al activitatii federatiei, de organizarea aplicarii prevederilor Statutului si regulamentelor, de indeplinirea hotararilor adunarilor generale si ale Biroului Federal, prin Biroul Executiv, comisiile si colegiile centrale si activul salariat al federatiei; 

b. prezideaza adunarile generale si conduce activitatea Biroului Federal si a Biroului Executiv, in situatia mentionata la art. 57 aliniatul (4), urmarind punerea in aplicare a strategiei nationale de dezvoltare a kaiacului si canoei; 

c. reprezinta federatia in relatiile cu forurile similare din alte tari, cu F.I.C. si E.C.A. 

d. realizeaza relatia functionala cu Ministerul Tineretului si Sportului; 

e. colaboreaza cu Comitetul Olimpic Roman in toate problemele privind selectia, pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice, sprijinirea pregatirii sportivilor de perspectiva si promovarea olimpismului si a spiritului de fair-play; 

f. imputerniceste vicepresedintele sau in lipsa acestuia, pe secretarul general, cu atributiile sale, atunci cand este in imposibilitatea de a-si exercita mandatul. 

B. VICEPRESEDINTELE 

Articolul 58 

Vicepresedintele indeplineste urmatoarele atributii principale: 

a. actioneaza pentru respectarea si aplicarea prevederilor Statutului si regulamentelor federatiei; 

b. contribuie la realizarea strategiei nationale, a programelor si planurilor de promovare si dezvoltare a kaiacului si canoei, a hotararilor adunarilor generale si ale Biroului Federal privind cresterea numarului de practicanti ai kaiacului si canoei, ridicarea nivelului performantelor pe plan national si international, afirmarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale si europene; 

c. coordoneaza si sprijina activitatea unor comisii si colegii centrale, a asociatiilor judetene si a municipiului Bucuresti si structurilor sportive cu sectii de kaiac canoe; 

d. participa la actiunile de supraveghere si control si la alte actiuni speciale organizate de federatie; 

e. preia, prin imputernicire, atributiile presedintelui, cand acesta este in imposibilitatea exercitarii mandatului. 

  C.MEMBRII BIROULUI FEDERAL 

  Articolul 59 

  Membrii Biroului Federal au urmatoarele atributii principale: 

  a. raspund de activitatea unor comisii si colegii centrale si de anumite domenii importante ale federatiei; 

  b. participa la actiunile de supraveghere si control si la organizarea unor actiuni ale federatiei; 

  c. raspund de punerea in practica a anumitor hotarari si de rezolvarea unor sarcini temporare sau permanente repartizate de Biroul Federal; 

  d. indeplinesc sarcinile atribuite in teritoriu si in structurile sportive de care apartin. 

  D.SECRETARUL GENERAL 

  Articolul 60 

  (1) Secretarul General este reprezentantul oficial care, alaturi de Presedinte, angajeaza Federatia Romana de Kaiac – Canoe in relatiile cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu autoritatile publice locale si centrale. 

  (2) Secretarul General, in lipsa Presedintelui, conduce si raspunde de activitatea Biroului Executiv si informeaza Biroul Federal asupra actiunilor desfasurate si masurilor luate intre sedintele organului de conducere. 

  (3) Secretarul General indeplineste urmatoarele atributii: 

  a. organizeaza si asigura indeplinirea de catre membrii organelor de conducere, ai organului de administrare si gestionare si activul federatiei, a sarcinilor ce decurg din atributiile ce revin Federatiei Romane de Kaiac Canoe din prezentul Statut, regulamentele si normele federatiei, a hotararilor adoptate de adunarile generale si Biroul Federal; 

  b. coordoneaza activitatile de elaborare si aplicare a strategiei nationale de dezvoltare a activitatii de kaiac canoe, a programelor de activitati pe termen mediu si scurt, a calendarelor intern si international, a planului de venituri si cheltuieli; 

  c. coordoneaza activitatea comisiilor si colegiilor centrale, a asociatiilor judetene de kaiac canoe si a mun. Bucuresti, precum si activitatea salariatilor federatiei; 

  d. stabileste, impreuna cu Presedintele, tematica adunarilor generale, a sedintelor Biroului Federal, pregateste reuniunile acestora si asigura elaborarea in timp util a materialelor ce urmeaza a fi prezentate; 

  e. impreuna cu Presedintele, aproba programele actiunilor din cadrul federatiei, urmarind respectarea legislatiei in vigoare; asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a planului de venituri si cheltuieli si a patrimoniului; se preocupa de sporirea surselor de venituri, de intretinerea si modernizarea bazelor sportive destinate activitatii de kaiac canoe; conlucreaza si sprijina activitatea cenzorului; 

  f. impreuna cu Presedintele, semneaza documentele federatiei, avand avizul trezorierului, pentru cele care angajeaza financiar; 

  g. reprezinta federatia in relatiile cu forurile sportive internationale ale kaiacului si canoei, asigura indeplinirea planului de relatii internationale aprobat de Biroul Federal, de solutionarea problemelor privind participarea sportivilor romani la competitiile internationale; 

  h. coordoneaza activitatile de selectie, constituire si pregatire a loturilor nationale de seniori si juniori, asigurarea echipamentului, medicamentelor si sustinatoarelor de efort, a materialelor si conditiile necesare realizarii unei pregatiri superioare; 

  i. actioneaza pentru promovarea unor actiuni educative, de prevenire a violentei si a actelor de indisciplina, pentru desfasurarea activitatii sportive intr-un climat de ordine si disciplina, cu respectarea normelor eticii sportive si a spiritului de sportivitate; urmareste punerea in aplicare a masurilor si actiunilor preconizate de Comisia Nationala de Actiune Impotriva Violentei in Sport; 

  j. asigura punerea in aplicare a masurilor de prevenire si combatere a dopajului si a practicilor de folosire a unor substante interzise pentru cresterea artificiala a capacitatii fizice a sportivilor, daunatoare sanatatii si in contradictie cu spiritul de sportivitate; actioneaza pentru realizarea actiunilor din Programul National Antidoping; 

  k. pregateste impreuna cu comisiile si colegiile centrale si supune aprobarii Biroului Federal propuneri referitoare la: dezvoltarea acestui sport feminin, organizarea cursurilor de formare si perfectionare a antrenorilor si arbitrilor, acordarea titlurilor si clasificarilor sportive, a unor premii, stimulente, distinctii si trofee; elaborarea unor norme tehnice; organizarea sistemului de informare si documentare; editarea unor buletine, anuare si alte materiale tehnico- metodice; stabilirea cuantumului unor taxe, amenzi si altele. 

  (4) Secretarul General conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman, cu Institutul National de Medicina Sportiva si Institutul National de Cercetare pentru Sport in solutionarea problemelor specifice Federatiei Romane de Kaiac – Canoe. 

  (5) Secretarul General coordoneaza actiunile de supraveghere si control, elaborarea concluziilor si a masurilor care sa contribuie la imbunatatirea activitatii sportive. 

  (6) Secretarul General urmareste respectarea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Disciplina, corectitudinea desfasurarii procedurilor disciplinare si solutionarea cauzelor in prima instanta, in fazele de apel si recurs, avand raspunderi directe in ceea ce priveste:

  a. stabilirea abaterilor si faptelor de indisciplina pentru care este necesara sesizarea din oficiu; 

  b. supunerea spre ratificare sau aprobare a hotararilor si deciziilor de sanctionare; 

  c. aplicarea si efectuarea intocmai a hotararilor si masurilor de sanctionare. 

  (7) Secretarul General participa la indeplinirea tuturor atributiilor care revin Biroului Federal si Biroului Executiv. 

   E.ANTRENORII FEDERALI 

   (1) Antrenorul Federal are urmatoarele atributii: 

   a. raspunde impreuna cu Colegiul Central al Antrenorilor, de problemele tehnico – metodice ale federatiei; urmareste si asigura indeplinirea orientarilor metodice si aplicarea sistemului de selectie si pregatire stabilite pentru toate esaloanele sportului de performanta; 

   b. impreuna cu colegiul central al antrenorilor, analizeaza calitatea procesului de instruire si pregatire, desfasurat la nivelul cluburilor si face propuneri pentru perfectionarea sistemului de norme tehnice, cerinte si baremuri, pentru modernizarea procesului de selectie si pregatire de la incepatori pana la sportivi de inalta performanta; 

   c. contribuie la perfectionarea activitatii competitionale in vederea cresterii nivelului valoric al sportivilor si a gradului de competitivitate pe plan intern si international; 

   d. acorda o atentie deosebita procesului de selectie, pregatirii si activitatii competitionale la nivelul juniorilor, pentru diminuarea procentului de pierderi si asigurarea unui numar mai mare de sportivi valorosi, de perspectiva; 

   e. stabileste, impreuna cu Colegiul Central al Antrenorilor si cu colectivele tehnice, propuneri privind componenta loturilor nationale, programul si planul de pregatire, pe care le supune spre aprobare Biroului Federal; coordoneaza si sprijina activitatea colectivelor tehnice, in scopul realizarii obiectivelor de performanta de catre sportivii din loturile nationale; 

   f. participa la elaborarea proiectelor privind strategia nationala de dezvoltare a kaiacului si canoei, calendarul intern si international, bugetul federatiei, legitimarea si transferarea sportivilor, clasificarea sportivilor si antrenorilor; programele de formare si perfectionare a cadrelor tehnice, programele educative; 

   g. coordoneaza si sprijina direct activitatea Colegiului Central al Antrenorilor, al carui Presedinte este; 

   h. participa si sprijina organizarea cursurilor de formare si perfectionare a antrenorilor si a celorlalte cadre care activeaza in domeniul acestui sport; 

   i. asigura buna functionare a sistemului de informare si documentare, contribuie la editarea buletinelor informative, anuarelor si a altor publicatii cu caracter tehnico – metodic; 

   j. in colaborare cu Institutul National de Medicina Sportiva si Institutul National de Cercetare pentru Sport initiaza realizarea unor studii si cercetari stiintifice in scopul perfectionarii metodologiei procesului de pregatire, organizeaza schimburi de experienta, mese rotunde si sesiuni stiintifice; 

   k. pastreaza la zi palmaresul sportivilor componenti ai loturilor nationale si datele statistice oficiale privind activitatea de kaiac canoe; 

   l. participa la actiunile de supraveghere si control organizate de federatie sau de Ministerul Tineretului si Sportului; 

   (2) Antrenorul Federal participa pe profilul sau de activitate, la indeplinirea atributiilor care revin Biroului Federal si Biroului Executiv. 

   F. TREZORIERUL (CONTABILUL) 

   Articolul 62 

   (1) Trezorierul (contabilul) indeplineste urmatoarele atributii: 

   a. raspunde si participa la gestionarea si administrarea in conditii de deplina legalitate, de venituri si cheltuieli si a patrimoniului federatiei; 

   b. raspunde impreuna cu Secretarul General de cheltuirea judicioasa, cu maxima eficienta tehnica si economica a fondurilor alocate pentru fiecare actiune a federatiei; 

   c. actioneaza si contribuie la sporirea de venituri proprii prin valorificarea tuturor facilitatilor si formelor legale de obtinere a unor fonduri, a unor bunuri, donatii si sume din sponsorizari, etc. 

   d. urmareste incasarea la termen si in conformitate cu normele si cuantumurile aprobate de Adunarea Generala si Biroul Federal si tuturor taxelor, cotizatiilor, amenzilor, cotelor si a obligatii financiare; 

   e. vegheaza si asigura respectarea legilor tarii si a disciplinei financiare in toate compartimentele federatiei; 

   f. raspunde de pregatirea din punct de vedere economic a tuturor actiunilor federatiei; 

   g. impreuna cu Secretarul General, raspunde de executia planurilor si masurilor aprobate de Biroul Federal, privind asigurarea logistica a federatiei si a fondurilor banesti pentru derularea actiunilor acesteia, intretinerea, repararea, modernizarea si folosirea eficienta a bazelor sportive aflate in administrare, semnarea unor contracte de inchiriere, asociere, sponsorizare, etc.; 

   h. impreuna cu membrii Biroului Executiv elaboreaza proiectul planului de venituri si cheltuieli care urmeaza a fi supus spre aprobare Biroul Federal si Adunarii Generale; 

   i. asigura plata la termenele stabilite, a primelor si a altor stimulente aprobate de Biroul Federal; 

   (2) Trezorierul il sprijina si colaboreaza cu Cenzorul federatiei si cu Directia de Control financiar din Ministerul Tineretului si Sportului, in toate problemele economico – financiare, in actiunile de verificare si control asupra gestionarii bugetului de venituri si cheltuieli si administrarii patrimoniului, actionand pentru inlaturarea deficientilor constatate. 

   Articolul 63 

   Atributiile pentru celelalte functii din cadrul organismului de administrare si gestionare a federatiei (secretar general, instructor sportiv, antrenor federal, casier si altele) vor fi adaptate in mod corespunzator, in conformitate cu legislatia in vigoare si concretizate in fisa postului si Regulamentul de Ordine Interioara. 

   SECTIUNEA IV 

   CENZORUL F.R.K.C. 

   Articolul 64 

   (1) controlul financiar al Federatiei Romane de Kaiac Canoe este asigurat de catrea cenzorul F.R.K.C., ales pentru o perioada de 4 ani, de catreAdunarea Generala, 

   26 

   in conformitate cu prevederile si procedurile stabilite in art. 40 aliniatul (1) – (3) din prezentul Statut. 

   (2) Cenzorul activeaza pe baza regulilor generale de organizare si functionare si a regulamentului intern, elaborat si aprobat de Adunarea generala. 

   (3) In realizarea competentelor sale, cenzorul: 

   a. verifica modul in care este administrat patrimoniul federatiei; 

   b. verifica modul cum se realizeaza bugetul de venituri si cheltuieli; 

   c. sesizeaza neregulile constatate cu privire la administrarea patrimoniului si folosirea fondurilor si propune modalitati si solutii pentru sporirea resurselor, cheltuirea economicoasa a fondurilor si cresterea eficientei economice, organizatorice si tehnice; 

   d. intocmeste rapoarte si le prezinta anual Adunarii Generale; 

   e. indeplineste orice alte atributii prevazute in actualul Statut sau stabilite de Adunarea generala. 

   (4) Cenzorul va trebui sa fie contabil autorizat. 

   (5) Cenzorul va putea verifica oricand registrele si actele de gestiune si in mod obligatoriu de doua ori pe an. 

   (6) Cenzorul colaboreaza cu Directia de control financiar din M.T.S. in toate problemele financiare care privesc activitatea F.R.K.C. 

   CAPITOLUL VIII 

   COMISIILE SI COLEGIILE CENTRALE 

   SECTIUNEA I 

   DISPOZITII COMUNE 

   Articolul 65 

   (1) Comisiile si colegiile centrale au ca principal scop rezolvarea atributiilor si problemelor specifice ce le sunt repartizate pentru a contribui la buna functionare si indeplinire a sarcinilor si obiectivelor de ansamblu ce revin F.R.K.C. 

   (2) Comisiile si colegiile centrale sunt organisme de lucru, cu caracter consultativ specializate pe diferite domenii ale activitatii de kaiac canoe, subordonate Biroului Federal 

   (3) In afara atributiilor proprii, membrii comisiilor si colegiilor centrale pot primi din partea Biroului Federal imputerniciri speciale privind: 

   a. participarea la actiunile de indrumare si control de specialitate asupra activitatii desfasurate de membrii si structurile care functioneaza in sistemul organizatoric; 

   b. participarea la organizarea unor activitati si actiuni speciale de catre cluburile sportive, asociatiile judetene sau F.R.K.C. 

   (4) Comisiile si colegiile centrale permanente sunt cele mentionate la art. 52 aliniatul (1) din prezentul Statut. 

   Articolul 66 

   (1) Comisiile si colegiile centrale se numesc pentru o perioada de 4 ani 

   la propunerea Presedintelui si se vor aproba de catre Biroul Federal. 

   (2) La selectionarea si alegerea membrilor comisiilor si colegiilor centrale 

   se vor avea in vedere urmatoarele criterii: 27 

   a. aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru aceasta activitate si functiile propuse; 

   b. rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea acestui sport; 

   c. comportarea si tinuta morala, pasiunea si disponibilitatea de a desfasura o activitate onorifica, in mod obiectiv si dezinteresat; 

   d. cunoasterea Statutului si regulamentelor F.R.K.C. si ale organismelor internationale, minusurile si defectele personale care ar putea influenta negativ indeplinirea unor astfel de atributii; 

   e. alte criterii specifice atributiilor comisiilor / colegiilor pentru care sunt propusi 

   (3) De regula, comisiile si colegiile centrale sunt compuse din 3 – 5 membri, in functie de specificul si atributiile ce le revin, avand urmatoarea structura: presedinte si membri. 

   (4) O persoana nu poate face parte din mai mult de doua comisii/ colegii centrale. 

   (5) In cazul in care un membru al unei comisii / colegii lipseste nemotivat de la trei sedinte consecutiv, el va fi considerat demisionat din oficiu, urmand ca, in aceasta situatie, Biroul Federal sa aleaga un alt membru. 

   (6) Hotararile Biroului Federal privind componenta comisiilor si colegiilor centrale se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. 

   Articolul 67 

   (1) Comisiile si colegiile centrale se intrunesc cel putin o data la 2 luni, in perioada competitionala comisiile si colegiile direct implicate se intrunesc ori de cate ori este nevoie; 

   (2) Sedintele comisiilor si colegiilor centrale nu sunt publice; 

   (3) Comisiile si colegiile centrale delibereaza si adopta decizii si propuneri pe baza atributiilor repartizate, in conformitate cu prevederile Statutului, regulamentelor F.R.K.C. si legilor in vigoare; 

   (4) Sedintele comisiilor si colegiilor centrale se pot desfasura valabil daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unu dintre membrii sai; 

   (5) Propunerile si deciziile comisiilor si colegiilor centrale sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritatea simpla si se supun spre aprobare si ratificare Biroului federal; 

   (6) Sub nici o forma comisiilor si colegiilor centrale nu pot angaja finantele federatiei; 

   (7) Dezbaterile, deciziile si propunerile comisiilor si colegiilor centrale sunt consemnate de catre secretar, intr-un caiet de procese verbale, care vor fi semnate de catre toti participantii; 

   (8) Presedintii comisiilor si colegiilor centrale de baza este recomandabil sa fie membri ai Biroul federal. 

   Articolul 68 

   Biroul Federal si Biroul Executiv urmaresc si spijina Comisiile si colegiile centrale, in rezolvarea problemelor si sarcinilor care le-au fost repartizate. 

   Articolul 69 

   (1) Membrii comisiilor si colegiilor centrale sunt persoane oficiale ale F.R.K.C., calitate in care beneficiaza de toate drepturile specifice si se supun prevederilor referitoare la indatoriri, responsabilitati si obligatii care decurg din prezentul Statutut si regulamentele federatiei. 

   (2) Nerespectarea de catre membrii comisiilor si colegiilor centrale a indatoririlor si obligatiilor ce le revin, incalcarea cu vinovatie a acesora sau comiterea unor fapte care contravin normelor eticii sportive si calitatii de persoane oficiale vor fi judecate si sanctionate 28 

   in conformitate cu prevederile Regulamentului de disciplina, cu celelalte reglementari ale F.R.K.C. si cu legile tarii. 

   SECTIUNEA II 

   COMPONENTA – ATRIBUTII SPECIFICE 

   ALE COLEGIILOR SI COMISIILOR CENTRALE 

   1. A. COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR 

   Articolul 70 

   (1) Colegiul central al antrenorilor este organismul tehnico – metodic, de specialitate a F.R.K.C., care asigura orientarea, indrumarea si controlul tehnic si metodic al activitatii sportive; 

   (2) Colegiul central al antrenorilor are ca principal scop ridicarea nivelului tehnico – metodic si valorii activitatii de kaiac canoe, perfectionarea continua a continutului procesului de selectie si pregatire a sportivilor la toate esaloanele si la loturile nationale in vederea cresterii competitivitatii acestora pe plan intern si international; 

   (3) Presedintele Colegiului Central al Antrenorilor este Antrenorul Federal. 

   Articolul 71 

   Colegiul central al antrenorilor are urmatoarele atributii principale: 

   a. colaboreaza la elaborarea si punerea in aplicare a strategiei nationale si a programelor de dezvoltare a kaiacului si canoei; 

   b. urmareste imbunatatirea activitatii de kaiac canoe, la toate nivelurile de varsta si de performanta, prin perfectionarea continutului pregatirii si a cadrelor de specialitate; 

   c. elaboreaza strategia pregatirii si participarii la competiile internationale oficiale si obiectivelor de realizat la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene, precum si masurile care se impun pentru realizarea lor, pe care le supune aprobarii Biroului federal. 

   d. elaboreaza si urmareste realizarea in practica a sistemului de norme si cerinte tehnico – metodice, precum si baremurile pentru toate categoriile de varst privind selectia si promovarea in grupe valorice in cadrul loturilor nationale de seniori, tineret si juniori, precum si cele legate de pregatirea loturilor nationale; 

   e. elaboreaza planurile – cadru pentru pregatirea loturilor nationale pentru actiunile de obiectiv ale federatiei, le supune dezbaterii in consfatuirea anuala a antrenorilor de lot si aprobarii Biroului federal; 

   f. alcatuieste, la inceput de ciclu, lotul olimpic pe care il supune aprobarii Biroului federal. Pe parcursul intregului ciclu olimpic, face propuneri de completare a lotului olimpic sau de radiere din lot a celor care nu mai fac fata pregatirii, conform planului aprobat sau nu inregistreza progrese in performanta; 

   g. ia in consideratie propunerile antrenorilor de lot si le supune aprobarii Biroului federal; 

   h. sprijina din punct de vedere metodic activitatea centrelor nationale olimpice de pregatire a juniorilor prin: 

   – elaborarea programelor cadru de pregatire pe specificul fiecarui centru; 

   – organizarea unor controale de specialitate anuale, urmate de elaborarea unor materiale de concluzii si masuri de imbunatatire a activitatii; 

   i. face analize si intocmeste rapoarte dupa fiecare actiune competitionala de obiectiv a federatiei, pe care le supune dezbaterii si aprobarii Biroului federal, face propuneri de stimulare a sportivilor, antrenorilor si personalului de specialitate implicat in pregatirea pentru actiunea respectiva, precum si pentru sanctionarea celor vinovati de nerealizarea obiectivelor propuse; 

   j. colaboreaza cu Comisia de competitii la elaborarea Calendarului Competitional Central intern si international precum si la elaborarea regulamentelor campionatelor si concursurilor nationale; 

   k. colaboreaza cu Comisia de competitii la stabilirea normelor si cerintelor pentru acordarea clasificarii sportive, precum si pentru modificarea acestora de la un ciclu olimpic la altul; 

   l. elaboreaza tematica cursurilor de perfectionare a antrenorilor de kaiac canoe, pe niveluri de clasificare si de activitate; 

   m. elaboreaza tematica consfatuirilor anuale cu antrenorii de kaiac canoe precum si materialele ce vor fi prezentate in consfatuirile anuale, stabileste lectorii si programul consfatuirilor pe care il supune aprobarii biroului federal; 

   n. colaboreaza cu Institutul National de Medicina Sportiva, comisia medicala a federatiei si Institutul National de Cercetare pentru Sport, in privinta asistentei medicale la loturile nationale, precum si in problemele cercetarii stiintifice; 

   o. efectueaza controale la cantonamentele loturilor nationale precum si la antrenamentele componentilor loturilor nationale efectuate in perioadele de pregatire la cluburi, organizand analize cu antrenorii, sportivii, precum si cu personalul de specialitate angajat in pregatirea acestora. 

   B. COMISIA CENTRALA DE COMPETITII, ARBITRI SI TRANSFERARI a. elaboreza calendarul competitional intern, pe care il supune 

   b. elaboreza si supune aprobarii Biroului Federal, regulamentul 

   Articolul 72 

   Comisia Centrala de competitii, arbitri si transferari are urmatoarele atributii principale: 

   aprobarii Biroului Federal; 

   concursurilor in concordanta cu regulamentul international, stabileste probele si distantele pentru juniori, tineret si seniori; 

   c. omologheaza si intocmeste clasamentele competitiilor oficiale organizate de F.R.K.C. 

   d. Propune colectivul de arbitri care oficiaza la concursurile si campionatele nationale; 

   e. Organizeaza examene pentru formarea sau promovarea arbitrilor de la o categorie la alta; 

   f. Organizeaza cursuri si consfatuiri ale arbitrilor; 

   g. Participa la solutionarea cererilor de transferare ale sportivilor in conformitate cu prevederile regulamentului in viguare; 

   h. Face propuneri de acordare a clasificarii sportive in conformitate cu normele in vigoare. 

   i. COMISIA CENTRALA DE IMAGINE, ETICA SI DISCIPLINA a. asigura organizarea si desfasurarea activitatii educative, de etica si morala sportiva, la loturile reprezentative si la sectiile de performanta; 

   j. judeca abaterile de la regulamentele federatiei si de la disciplina sportiva, savarsite de sportivi, antrenori, conducatori etc., ai sectiilor afiliate, precum si ale arbitrilor; 

   Articolul 73 

    Comisia Centrala de Imagine, Etica si Disciplina are urmatoarele atributii principale: 

    c. concepe si supune spre aprobare Biroului Federal un cod de 

    conduita disciplinara, de etica si morala sportiva care sa asigure un comportament civilizat intre sportivi, baieti si fete, sportivi si antrenori etc.; 

    d. se ocupa de popularizarea activitatii de kaiac canoe prin radio, televiziune, presa scrisa etc.; 

    e. sa popularizeze traditia scolii romanesti de kaiac canoe si 

    rezultatele deosebite ale acesteia la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de-a lungul timpurilor. 

    D. COMISIA DE APEL 

    Articolul 74 

     (1) Comisia de Apel se alege de catre Adunarea Generala prin vot deschis 

     si este constituita dintr-un Presedinte, de preferinta jurist, si 2 membri, alesi din randul persoanelor cu mare experienta si conduita morala ireprosabila. 

     (2) Atributii: 

     a. judeca apelurile introduse de membrii federatiei impotriva 

     hotararilor pronuntate de diferite organisme ale acestuia; 

     b. hotaraste aplicarea sanctiunilor prevazute in statutul si 

     regulamentele federatiei, cu exceptia radierii din activitatea 

     sportiva; 

     c. hotararile luate de comisia de apel sunt executorii, in cazuri exceptionale ele pot fi revizuite de biroul federal, hotararea acestuia fiind definitiva; 

     CAPITOLUL IX 

     ASOCIATIILE JUDETENE SI A MUNICIPIULUI 

     BUCURESTI DE KAIAC CANOE 

     Articolul 75 

     (1) In conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69 / 2000 

     se constituie asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti de kaiac 

     canoe, persoane juridice de drept privat care au ca principal scop 

     organizarea activitatii de kaiac canoe la nivel teritorial. 

     (2) La nivelul unui judet, respectiv a municipiului Bucuresti, se constituie o singura asociatie care dobandeste personalitate juridica, in conditiile legii, ca organizatie fara scop lucrativ. 

     (3) Asociatiile judetene si a mun. Bucuresti de kaiac canoe sunt constituite din asociatiile sportive, fara personalitate juridica, cuprinse in sistemul local, 

     31 

     afiliate si recunoscute de catre acestea si sectii de kaiac canoe ale cluburilor sportive din teritoriu. 

     (4) Asociatiile judetene de kaiac canoe se pot constitui numai daca in judetul respectiv functioneaza cel putin trei structuri sportive profilate pe activitatea de kaiac canoe. 

     Articolul 76 

     Actul constitutiv, procedura de constituire, obtinerea personalitatii juridice, a avizului si autorizarii de functionare, inregistrarea in Registrul sportiv organizat de M.T.S. si elaborarea propriului Statut, se fac in conformitate cu dispozitiile legii nr. 69/2000, cu Regulamentul de punere in aplicare a acestei legi si reglementarile cuprinse in O.G. nr. 26 / 2000 precum si cu prevederile prezentului Statut adoptat in mod corespunzator. 

     Articolul 77 

     Modificarea actului constitutiv si / sau a Statutului asociatiilor judetene de kaiac canoe se face prin inscrierea acesteia in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a careicircumscriptie se afla sediul asociatiei precum si in Registrul sportiv organizat la M.T.S. 

     Articolul 78 

     (1) Asociatiile judetene si cea a mun. Bucuresti de kaiac canoe sunt recunoscute si sprijinite, in realizarea obiectivelor si atributiilor ce le revin, de catre Directiile pentru Tineret si Sport Judetene (D.J.T.S.) si a mun. Bucuresti si de F.R.K.C. 

     (2) Asociatiile judetene de kaiac canoe se afiliaza la F.R.K.C. 

     (3) Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene de kaiac canoe si a mun. Bucuresti decurg din Statutul si regulamentele F.R.K.C., urmand ca acestea sa indeplineasca la nivelul teritorial unele din atributiile federatiei. 

     Articolul 79 

     Asociatiile judetene de kaiac canoe si a mun. Bucuresti actioneaza pentru popularizarea, promovarea si extinderea ariei de practicare a kaiacului si canoei la nivel teritorial, conlucreaza cu structurile sportive afiliate si cu autoritatile administratiei publice locale pentru imbunatatirea conditiilor materiale de practicare a acestui sport. 

     Articolul 80 

     (1) Asociatiile judetene de kaiac canoe si a mun. Bucuresti au urmatoarele indatoriri si atributii principale: 

     a. actioneaza pentru respectarea Statutului si regulamentelor F.R.K.C. pentru aplicarea in practica, la nivel teritorial, strategiei nationale de dezvoltare a acestui sport si a programelor de activitati elaborate de federatie, precum si a planurilor proprii pentru buna organizare si desfasurare a actiunilor de formare a sportivilor de performanta si a competitiilor de kaiac canoe la nivel local. 

     b. sprijina infiintarea a noi sectii de kaiac canoe si in mod deosebit pentru copii si juniori si organizarea de competitii adecvate specificului acestor categorii de varsta; 

     c. pe baza imputernicirilor acordate asigura indrumarea si controlul structurilor cu sectii de kaiac canoe, care- si desfasoara activitatea la nivel local, urmareste si 32 

     contribuie la aplicarea in practica a normelor tehnico- metodice si a cerintelor privin selectia si pregatirea sportivilor, precum si cele vizand activitatea competitionala; 

     d. contribuie la buna organizare si desfasurare a competitiilor din calendarul intern si international, desfasurate in raza lor de activitate; 

     e. urmareste si sprijina buna pregatire a tinerilor sportivi de perspectiva si promovarea lor in esaloanele superioare; 

     f. actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei pentru promovarea spiritului de sportivitate si a tolerantei in intreaga activitate sportiva desfasurata la nivel teritorial; 

     g. promoveaza, impreuna cu structurile sportive, actiunile de prevenire si combatere a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare de influentare a rezultatelor sportive. 

     (2) Asociatiile judetene de kaiac canoe si a mun. Bucuresti au urmatoarele drepturi principale: 

     a. sa incaseze venituri din diferite actiuni specifice, organizate pe plan local; 

     b. sa primeasca sprijin financiar de la F.R.K.C., primaria locala, etc., in masura posibilitatilor bugetare al acestora, pe baza de programe; 

     c. sa organizeze cursuri de arbiri de kaiac canoe care sa oficieze la concursurile locale; 

     d. sa incaseze taxe anuale de la structurile de kaiac canoe din judete. a. avertisment; 

     b. amenda; 

     c. suspendarea temporara din activitatea competitionala; 

     d. ridicarea temporara a dreptului de organizare sau sustinere a competitiilor pe teren propriu; 

     e. anularea afilierii si radierea sectiei din evidentele federatiei. 

     CAPITOLUL X 

     RECOMPENSE SI SARCINI 

     Articolul 81 

     Pentru rezultatele deosebite obtinute in competitiile interne si internationale, ca si pentru recunoasterea contributiei unor specialisti sau persoane fizice sau juridice la dezvoltarea ramurii de sport, federatia poate acorda urmatoarele recompense: 

     a. titlul de membru de onoare; 

     b. titlul de presedinte de onoare; 

     c. distinctii, trofee, prime sii premii. 

     La propunerea federatiei, M.T.S. poate acorda titlul de maestru al sportului, maestru emerit al sportului si antrenor emerit. 

     Articolul 82 

     Abaterile de la Statutul si regulamentele federatiei se analizeaza de colegiile si comisiile federale, care in functie de gravitatea acestora pot aplica urmatoarele sanctiuni: 

     (1) Pentru structurile afiliate: 

     (2) Pentru oficiali, angajatii federatiei, antrenori, conducatori sau persoane desemnate de conducerea clubului sau sectiei, personae autorizate in desfasurarea competitiilor, membri ai comisiilor si colegiilor centrale 

     a. avertisment; 

     b. amenda; 33 

     c.suspendarea temporara din activitatea competitionala interna 

     si internationala; 

     d.suspendarea definitiva din activitatea sportiva; 

     e. marimea amenzilor se stabileste pentru, fiecare sanctiune, de catre 

     Biroul Federal si se stipuleaza in regulamentul de ordine interioara al federatiei. 

     CAPITOLUL XI 

     MIJLOACE FINANCIARE 

     Articolul 83 

     Sursele de finantare ale Federatiei Romane de Kaiac – Canoe provin: 

     a. sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in 

     contractele incheiate cu M.T.S., C.O.R. si alte ministere; 

      b. venituri obtinute din activitati realizate in legatura cu scopul si obiectivul de activitate al federatiei; 

      c. cotizatii, venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu, taxe, contributii, penalitati potrivit prevederilor Satutelor si regulamentelor proprii; 

      d. donatii, sponsorizari si contracte de reclama si publicitate; 

      e. 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, daca este cazul; 

      f. alte venituri, in conditiile legii; 

      g. sume ramase din exercitiul financiar precedent. 

      Fondurile in lei si valuta ale F.R. Kaiac – Canoe se pastreaza in conturi bancare, in conditiile legii. 

      Folosirea mijloacelor financiare si decontarea acestora se realizeaza numai cu aprobarea presedintelui executiv, daca acesta este salarizat, sau secretarul general al F.R. Kaiac – Canoe. 

      Controlul folosirii fondurilor financiare este efectuat de catre Cenzor si alte organe indreptatite prin lege. 

      CAPITOLUL XII 

      LUPTA IMPOTRIVA DOPAJULUI, PREVENIREA VIOLENTEI 

      IN SPORT SI RESPECTAREA FAIR- PLAYULUI 

      Articolul 84 

      Federatia Romana de Kaiac – Canoe se subordoneaza Ordinului 329 din 06.07.2001 al M.T.S.si considera ca practicarea kaiacului si canoei trebuie sa joace un rol important in protejerea sanatatii, a dezvoltarii armonioase a organismului si in educatia morala si fizica a tinerilor. 

      Federatia supravegheaza si ia masuri impotriva folosirii produselor si metodelor de dopaj in randul sportivilor si consecintelor pe care acestea le au asupra sanatatii celor ce le utilizeaza ca si asupra sportului in general. 

      Federatia ia in considerare faptul ca aceasta problema pune in pericol sanatatea sportivilor, principala etica si valorile educative consacrate prin Carta Europeana a sportului pentru toti, Carta Internationala a sportului si educatiei fizice UNESCO si prin Carta Olimpica. 

      Federatia Romana de Kaiac – Canoe aproba si se supune masurilor luate pe plan national si international, impotriva dopajului in sport care vizeaza: 

      a. organizarea si desfasurarea controlului doping; 34 

      b. lista claselor farmacologice si a metodelor de doping, publicata de 

      Comisia medicala a Comitetului International Olimpic; 

      c. sanctiunile aplicate sportivilor in caz de dopaj vor fi acelea impuse de Federatia Internationala de Canoe si regulamentului C.I.O. 

      Articolul 85 

      Prevenirea si combaterea violentei in sport se va organiza, in conditiile legii, sub directa indrumare a autoritatii nationale de resort, impreuna cu cluburile sportive si cu celelalte structuri cu atributii in domeniu si in conformitate cu prevederile Conventiei Europene privind violenta si iesirile necontrolate in toate activitatile sportive in vederea realizarii unui climat civilizat, de fair – play si sportivitate in cantonamente si competitii. 

      CAPITOLUL XII bis. 

      DISPOZITII FINALE 

      Articolul 86 

      (1) Federatia Romana de Kaiac – Canoe dispune de personal salariat si colaboratori in probleme organizatorice, economice, administrative si in alte domenii, angajati permanent sau temporar, in conditiile legii, cu aprobarea Biroului Federal, in functie de volumul si complexitatea activitatilor si de rezultatele obtinute pe plan intern si international. 

      (2) Biroul Federal poate aproba suplimentarea sau reducerea statului de functiuni; 

      (3) Functiile permanente sunt ocupate prin concurs, iar colaboratorii pe baza de contract / conventie, conform prevederilor legale; 

      (4) Atributiile personalului salariat, drepturile si obligatiile acestuia sunt prevazute in regulamentul de ordine interioara a Federatiei Romane de Kaic Canoe si stipulate in fisa postului; 

      (5) In conformitate cu dispozitiile art. 2 (1) din Legea nr. 551/2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, Comisia este competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva hotararilor definitive pronuntate, prin epuizarea cailor de atac, de catre comisiile interne de disciplina sau alte organisme cu atributii disciplinare care sunt organizate si functioneaza in cadrul federatiilor sportive nationale. 

      Articolul 87 

      In orice situatie de necesitate, cu avizul M.T.S, Biroul Federal este abilitat sa opereze modificari in statut, modificari ce vor fi supuse spre adoptare in cadrul primei Adunari Generale. 

      Articolul 88 

      (1) Incadrarea dispozitiilor prevazute in Legea Educatiei Fizice si Sportului atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz; 

      (2) Contraventiile sunt sanctionate cu amenzi; 

      (3) In cazul savarsirii repetate a contraventiilor, pe langa amenda, se vor aplica si sanctiunile specifice prevazute in Regulamentul F.R.K.C. 

      Articolul 89 

      Nerespectarea Statutului, a regulamentelor si hotararilor F.R.K.C., atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor prevazute in reglementarile federatiei, in conformitate cu legislatia in viguare. 35 

      Articolul 90 

      (1) F.R.K.C. este obligata ca pana la data de 30 ianuarie sa transmita Ministerului Tineretului si Sportului, raportul pentru anul precedent care va cuprinde date referitoare la activitatea desfasurata, modul de indeplinire a obiectivelor si de realizare a obligatiilor asumate in contractul incheiat cu ministerul; 

      (2) Dupa caz, vor fi prevazute si date referitoare la: 

      a. modificari survenite la Statutul si regulamentele organismelor internationale la care federatia este afiliata; 

      b. activitatea reprezentantilor Romaniei alesi in organismele internationale. 

      Articolul 91 

      Activitatea Federatiei Romane de Kaiac Canoe, ca organism de utilitate publica, se desfasoara sub autoritatea A.N.S, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69 / 2000 si cu legislatia statului roman, M.T.S poate exercita supraveghere si control asupra activitatii federatiei, conform prevederilor legale; 

      Prezentul Statut, elaborat in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului si Regulamentului de punere in aplicare a acestuia, a fost aprobat de Adunarea generala din 28 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare conform hotararilor judecatoresti irevocabile din 11.08.2005, 04.03.2009, sentinta civila nr. 17 FED/16.09.2013 si este actualizat urmare a Hotararii Adunarii Generale a FRKC din 23.07.2020